Algemeen


Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit staat in de wet. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals onderwijskwaliteit, zorg en begeleiding, vakanties en vrije dagen, lesmethoden, het formatiebeleid, de schoolgids en de geplande (verbeter)activiteiten uit het schoolplan en het daaruit voortvloeiende jaarplan en hoe ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en bij andere activiteiten.
In de MR van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.


De Lokhorstschool maakt onderdeel uit van de overkoepelende stichting Fluvium welke het bestuur vormt van 15 openbare scholen in de gemeente Geldermalsen en Neerijnen. De MR van alle verbonden scholen hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR worden gekozen uit de leden van de afzonderlijke MR iedere school (ouder- of personeelsgeleding). Vanuit de Lokhorstschool heeft Inge Dijkstra zitting in de GMR. Een GMR behandelt alleen zaken die het belang van een enkele school overstijgen. Hier gaat het bijvoorbeeld over de meerjarenbegroting van de stichting, integraal personeelsbeleid of een bovenschools ICT beleidsplan.


Het is altijd mogelijk een van de MR-leden aan te spreken of  per e-mail contact te leggen om uw vragen te stellen of onderwerpen bespreekbaar te maken.

Ons e-mail adres is MR@lokhorstschool.nl

De agenda en notulen van de MR vergaderingen zijn op de website terug te vinden.
 

Leden MR

Personeelsgeleding
Oudergeleding