Algemeen


Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit staat in de wet. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals onderwijskwaliteit, zorg en begeleiding, vakanties en vrije dagen, lesmethoden, het formatiebeleid, de schoolgids en de geplande (verbeter)activiteiten uit het schoolplan en het daaruit voortvloeiende jaarplan en hoe ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en bij andere activiteiten.
In de MR van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.

De Lokhorstschool maakt als één van 21 scholen onderdeel uit van Fluvium Openbaar onderwijs. De GMR van Fluvium bestaan uit een team van 12 GMR leden (6 ouders en 6 onderwijspersoneel). Sylvia Roldanus heeft als ouder zitting in deze GMR.
Een GMR behandelt alleen zaken die belang van een enkele school overstijgen. Het gaat bijvoorbeeld over de meerjarenbegroting van de stichting, integraal personeelsbeleid of bovenschools ICT beleidsplan.

Het is altijd mogelijk een van de MR-leden aan te spreken of  per e-mail contact te leggen om uw vragen te stellen of onderwerpen bespreekbaar te maken.

Ons e-mail adres is MR@lokhorstschool.nl
 

Leden MR

Personeelsgeleding
Oudergeleding