ouderpanel
slider placeholder
Ouderpanel avond   Op 1 december j.l. is de eerste ouderpanel avond gehouden door de Lokhorstschool, deze avond werd georganiseerd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. We vinden het belangrijk regelmatig van ouders te horen, wat zij vinden van onze school. Om met elkaar van gedachten te wisselen, niet alleen over het welzijn van hun kinderen, maar om breder te praten over belangrijke onderwerpen betreffende de Lokhorstschool. Uit elke klas werden twee ouders uitgenodigd om van gedachten te wisselen en met de bedoeling suggesties voor verbetering aan te dragen. Het thema van deze eerste avond betrof Veiligheid. Om acht uur werden alle ouders verwacht, ietwat onwennig kwam een enkeling binnen, men wist niet wat er precies van hen werd verwacht. Naast de ouders waren er ook de directeur, twee teamleden en twee leden van de oudergeleding aanwezig. Na de koffie en het welkomstwoord door de directeur en gespreksleiders werd de groep in tweeën gesplitst om in twee aparte ruimtes te gaan discussiëren.   Er was een aantal stellingen voorbereid die besproken gingen worden. Omdat sommige stellingen in elkaar overliepen, is er niet altijd een duidelijke scheiding te maken in afzonderlijke stellingen. Hoe toegankelijk mag en moet de school zijn tijdens schooluren? Er wordt voldoende gelet op de veiligheid van kinderen bij het maken van uitstapjes. De school is mede verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen in de thuissituatie. Cyperpesten komt op onze school niet voor.   “Hoe toegankelijk mag en moet een school zijn tijdens schooluren? Wat te doen als grenzen worden overschreden?” Al snel was het duidelijk dat er geen onveilig gevoel heerst op school, maar dat iedereen wel vond dat er van de vijf toegangsdeuren er een paar op slot kunnen tijdens schooluren. En/of dat deuren voor een bepaalde tijd (tussen brengen en ophalen) op slot zouden kunnen. Daarnaast werd er uitgebreid gepraat wat de prioriteit heeft, veiligheid of toegankelijkheid? Men was het er over eens, dat als er iets mis gaat, de impact in het gehele dorp groot zal zijn. Toch was de conclusie dat 100% veiligheid niet haalbaar is.   “Er wordt voldoende gelet op de veiligheid van kinderen bij het maken van uitstapjes.” Er wordt gesproken over fiets en auto-uitstapjes en uitstapjes naar (grote) pretparken. We spreken over eventuele standaard regels voor alle ouders die kinderen vervoeren in hun eigen auto. Wettelijk is school verantwoordelijk voor vervoer, ook als ouders rijden. Iedereen beseft dat busjes te duur zijn, maar veiligheid en verantwoordelijkheden moeten goed afgewogen worden. Daar is iedereen het over eens. Ouders gaan er vanuit dat leerkrachten een goede inschatting maken van groepsgrootte en kinderen komen tot nu toe altijd thuis van grotere uitstapjes (schoolreisjes). Dat neemt echter niet weg, dat (begeleidende en achterblijvende) ouders zich niet prettig voelen bij het bezoek van onderbouwleerlingen naar grote pretparken. Het gaat o.a. over onoverzichtelijkheid, grote afstand en de behoefte van kleine kinderen.   “De school is mede verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen in de thuissituatie”. Ook hier voldoende stof ter discussie, natuurlijk is schooltijd de verantwoordelijkheid van de school, en buiten schooltijd de verantwoording van ouders. Maar de school heeft zeker een signaalfunctie en buitenschoolse problemen, die betrekking hebben op school, dienen teruggekoppeld te worden naar school. In deze stelling is de sociale veiligheid een heel belangrijk punt van discussie geweest. Er werd gesproken over toetsen, de leerlingenzorg en de communicatie richting ouders hierover. Ervaringen werden gedeeld en hieruit blijkt dat ouders graag serieus genomen willen worden en dat kinderen zich sociaal veilig moeten voelen op school. Verkeersveiligheid rondom de school, daarvoor is school niet verantwoordelijk, maar school is zeer betrokken bij de stimulering van een veiligere verkeersomgeving rondom school. Zeer positief werd er over het werk van de verkeersouders gesproken.   “(Cyber)pesten komt onze school niet voor”. Al snel werd duidelijk dat dit helaas wel op school voorkomt en dat dit de verantwoordelijkheid is van ouders en school. Er werd ook gesteld dat ‘klikken’ in dit geval mag, want pesten vindt men onacceptabel. Er werd ook geconstateerd dat niet alle ouders (soms ook kampend met hetzelfde probleem) op de hoogte zijn van pestgedrag en aanpak hiervan binnen een groep.   Na anderhalf uur praten zijn de twee groepen weer bij elkaar gevoegd en werden er evaluatieformulieren ingevuld. Door de directeur en gespreksleiders werd de avond samengevat en iedereen bedankt voor zijn deelname. Tijdens het vertrek werd er hier en daar nog wat nagepraat, maar iedereen ging naar huis met het gevoel een steentje te hebben bijgedragen aan deze waardevolle avond. Ook de dagen erna werd er nog in positieve zin gesproken over het eerste ouderpanel. Zowel ouders als aanwezige begeleiders zijn enthousiast over het succes van deze avond!   Namens de MR, Tina van de Ven en Martine van Duffelen