Overal waar wordt gewerkt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe ook fouten gemaakt. Daarop vormt onze school geen uitzondering. In de meeste gevallen kan een dergelijk probleem tijdens een gesprek met de direct betrokkenen worden opgelost.

Voor veruit de meeste vragen, problemen en opmerkingen kunnen leerlingen en ouders terecht bij de groepsleerkracht. Onze teamleden staan u buiten de lestijden graag te woord. Wanneer zo’n gesprek wat meer tijd vraagt, is het verstandig even een afspraak te maken. Als zaken niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan er overleg plaatsvinden met de directie. Wanneer dit ook niet tot een passende oplossing leidt, kunt u zich wenden tot het schoolbestuur van onze stichting Fluvium. In sommige gevallen kan het zijn dat u van mening bent dat een probleem niet juist is afgehandeld en dat u ook met het bestuur niet tot een oplossing komt. In dat geval kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC) (Sinds 2009 opgegaan in de nieuwe organisatie Onderwijsgeschillen).

 

U kunt met het LKC in contact komen met de volgende contactgegevens:

Landelijke Klachtencommissie onderwijs

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

Telefoon 030-2809590

E-mail info@onderwijsgeschillen.nl

Website www.onderwijsgeschillen.nl

 

Wanneer u niet direct naar de schooldirectie of het schoolbestuur wilt toegaan of hier hulp bij wilt hebben, kunt u ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Onze vertouwenspersoon is Esther Meijer. Ook is het mogelijk om een externe contactpersoon te benaderen. Voor onze stichting is dit een medewerker van GGD Rivierenland. Het is haar taak u te begeleiden tijdens de klachtenprocedure. De gegevens betreffende deze persoon kunt u, net als van de interne vertrouwenspersoon, vinden in onze schoolgidsbijlage. De volledige klachtenregeling ligt op school ter inzage, deze is op te vragen bij de directie en de vertrouwenspersoon.

 

Tot slot willen wij benadrukken dat u in geval van een klacht ook altijd rechtstreeks zelf de landelijke klachtencommissie kunt benaderen. Alle hierboven gestelde opties kunnen dus overgeslagen worden. U bent uiteraard volkomen vrij te kiezen welke weg u wilt bewandelen.