Voorleeskampioen   04-11-2016

Vrijdag 4 november hadden we de finale voor de voorleeswedstrijd.
Twee kinderen waren overgebleven uit de voorrondes.
Dit waren Kato van der Pol (groep 7) en Carlijn van Soelen (groep 8).
Er werd door beiden heel goed voorgelezen. De uiteindelijke winnares is geworden:
Carlijn van Soelen.
Gefeliciteerd.
Top


voorlezen opa's en oma's   24-10-2016

Op dinsdag gaan opa's en oma's voorlezen voor alle kinderen van de Lokhorstschool.
Er hebben zich heel veel opa's en oma's opgegeven. Het gaat dus een hele mooie voorleesmiddag worden.
Top


groep 8 in de prijzen bij techniekwedstrijd   10-06-2016

Groep 8 in de prijzen bij techniekwedstrijd

Groep 8 heeft bij de techniekwedstrijd twee prijzen in de wacht gesleept.
Van de 144 inzendingen behaalden onze leerlingen een derde prijs én de prijs van de kinderjury!!! 


Daarbij zijn we een mooie gereedschapskist met inhoud en  €1000,--  rijker om te besteden aan gereedschap en techniekpromotie.

Een geweldige prestatie van onze leerlingen.

Top


vernieuwde website   22-03-2016

Onze website is vernieuwd. U kun nu sneller bij de nieuwsbrieven, het laatste nieuws en de kalender.
Ook is de site gemakkelijker te bekijken op een tablet of smartphone.
Top


splitsing groep 1-2   14-03-2016

Over het grote aantal kinderen in groep 1-2 hebben zowel ouders als leerkrachten hun zorgen geuit. Fluvium heeft extra formatie gefaciliteerd om het mogelijk te maken deze groep te splitsen. Maandag 21 maart a.s. starten we me de nieuwe groepsindeling.
Top


Downloads   02-04-2015

Onze site is uitgebreid met het onderdeel downloads.
Hier kunt u formulieren, documenten en protocollen downloaden.
Top


schoolmaatschappelijk werk   25-10-2014

schoolmaatschappelijk werk


Voorheen kon u bij vragen over de opvoeding van uw kind terecht bij Joyce van Maanen van Infopunt Opvoeding. Dat gaat veranderen. In het vervolg kunt u terecht bij Schoolmaatschappelijk Werk.
Voor meer informatie klikt u hier.
Top


ouderpanel   29-01-2010

Ouderpanel avond

 
Op 1 december j.l. is de eerste ouderpanel avond gehouden door de Lokhorstschool, deze avond werd georganiseerd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. We vinden het belangrijk regelmatig van ouders te horen, wat zij vinden van onze school. Om met elkaar van gedachten te wisselen, niet alleen over het welzijn van hun kinderen, maar om breder te praten over belangrijke onderwerpen betreffende de Lokhorstschool. Uit elke klas werden twee ouders uitgenodigd om van gedachten te wisselen en met de bedoeling suggesties voor verbetering aan te dragen. Het thema van deze eerste avond betrof Veiligheid.
Om acht uur werden alle ouders verwacht, ietwat onwennig kwam een enkeling binnen, men wist niet wat er precies van hen werd verwacht. Naast de ouders waren er ook de directeur, twee teamleden en twee leden van de oudergeleding aanwezig. Na de koffie en het welkomstwoord door de directeur en gespreksleiders werd de groep in tweeën gesplitst om in twee aparte ruimtes te gaan discussiëren.
 
Er was een aantal stellingen voorbereid die besproken gingen worden. Omdat sommige stellingen in elkaar overliepen, is er niet altijd een duidelijke scheiding te maken in afzonderlijke stellingen.
 • Hoe toegankelijk mag en moet de school zijn tijdens schooluren?
 • Er wordt voldoende gelet op de veiligheid van kinderen bij het maken van uitstapjes.
 • De school is mede verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen in de thuissituatie.
 • Cyperpesten komt op onze school niet voor.
 
“Hoe toegankelijk mag en moet een school zijn tijdens schooluren? Wat te doen als grenzen worden overschreden?”
Al snel was het duidelijk dat er geen onveilig gevoel heerst op school, maar dat iedereen wel vond dat er van de vijf toegangsdeuren er een paar op slot kunnen tijdens schooluren. En/of dat deuren voor een bepaalde tijd (tussen brengen en ophalen) op slot zouden kunnen. Daarnaast werd er uitgebreid gepraat wat de prioriteit heeft, veiligheid of toegankelijkheid? Men was het er over eens, dat als er iets mis gaat, de impact in het gehele dorp groot zal zijn. Toch was de conclusie dat 100% veiligheid niet haalbaar is.
 


“Er wordt voldoende gelet op de veiligheid van kinderen bij het maken van uitstapjes.”
Er wordt gesproken over fiets en auto-uitstapjes en uitstapjes naar (grote) pretparken.
We spreken over eventuele standaard regels voor alle ouders die kinderen vervoeren in hun eigen auto. Wettelijk is school verantwoordelijk voor vervoer, ook als ouders rijden. Iedereen beseft dat busjes te duur zijn, maar veiligheid en verantwoordelijkheden moeten goed afgewogen worden. Daar is iedereen het over eens. Ouders gaan er vanuit dat leerkrachten een goede inschatting maken van groepsgrootte en kinderen komen tot nu toe altijd thuis van grotere uitstapjes (schoolreisjes). Dat neemt echter niet weg, dat (begeleidende en achterblijvende) ouders zich niet prettig voelen bij het bezoek van onderbouwleerlingen naar grote pretparken. Het gaat o.a. over onoverzichtelijkheid, grote afstand en de behoefte van kleine kinderen.
 
“De school is mede verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen in de thuissituatie”. Ook hier voldoende stof ter discussie, natuurlijk is schooltijd de verantwoordelijkheid van de school, en buiten schooltijd de verantwoording van ouders. Maar de school heeft zeker een signaalfunctie en buitenschoolse problemen, die betrekking hebben op school, dienen teruggekoppeld te worden naar school.
In deze stelling is de sociale veiligheid een heel belangrijk punt van discussie geweest. Er werd gesproken over toetsen, de leerlingenzorg en de communicatie richting ouders hierover. Ervaringen werden gedeeld en hieruit blijkt dat ouders graag serieus genomen willen worden en dat kinderen zich sociaal veilig moeten voelen op school.
Verkeersveiligheid rondom de school, daarvoor is school niet verantwoordelijk, maar school is zeer betrokken bij de stimulering van een veiligere verkeersomgeving rondom school. Zeer positief werd er over het werk van de verkeersouders gesproken.
 
“(Cyber)pesten komt onze school niet voor”.
Al snel werd duidelijk dat dit helaas wel op school voorkomt en dat dit de verantwoordelijkheid is van ouders en school. Er werd ook gesteld dat ‘klikken’ in dit geval mag, want pesten vindt men onacceptabel. Er werd ook geconstateerd dat niet alle ouders (soms ook kampend met hetzelfde probleem) op de hoogte zijn van pestgedrag en aanpak hiervan binnen een groep.
 
Na anderhalf uur praten zijn de twee groepen weer bij elkaar gevoegd en werden er evaluatieformulieren ingevuld. Door de directeur en gespreksleiders werd de avond samengevat en iedereen bedankt voor zijn deelname. Tijdens het vertrek werd er hier en daar nog wat nagepraat, maar iedereen ging naar huis met het gevoel een steentje te hebben bijgedragen aan deze waardevolle avond. Ook de dagen erna werd er nog in positieve zin gesproken over het eerste ouderpanel. Zowel ouders als aanwezige begeleiders zijn enthousiast over het succes van deze avond!
 
Namens de MR,
Tina van de Ven en Martine van Duffelen 
Top


situatie Minzerie   11-11-2009

Situatie Minzerie 


Beste ouders / verzorgers,

In deze nieuwsbrief wil ik u informeren over de situatie op onze collega-school in Enspijk, De MInzerie, vanuit mijn functie en verantwoordelijkheid als schoolleider. Het gonst inmiddels van de verhalen in dit deel van de Betuwe over de voortgang op De Minzerie en daarom heb ik er behoefte aan om het een en ander in een juiste perspectief te plaatsen.
 
In 2007 constateren we, de directie, Ronny van Ooijen en ik, bij de 1 oktobertelling, dat de werkelijke leerlingenaantallen niet in verhouding staan tot de prognoses. In Enspijk worden heel weinig kinderen geboren. Peuterspeelzaal ’t Steijntje heeft weinig tot geen kinderen voor De Minzerie op de lijst staan. Wij hebben bij het bestuur, de algemeen directeur dhr. Ronald Hendricx, deze constatering aangekaart en besproken.
De afgelopen jaren loopt het leerlingenaantal terug van 54 naar 50 leerlingen. Op 1 oktober 2007 tellen we 46 leerlingen met een perspectief van een zeer geringe instroom van kinderen uit het dorp. In oktober 2008 tellen we nog 40 leerlingen, in het schooljaar 2009 – 2010 bezoeken 33 kinderen de school.
Het lijkt erop, dat de school leegstroomt. De vraag waar alle betrokkenen van De Minzerie voor staan is:
 “Hoe kan de school leerlingen uit het eigen dorp en uit de regio naar zich toe trekken”?
Daar zijn, in overleg met de algemeen directeur, team en MR-ouders, verschillende alternatieven voor bedacht en besproken.
Uiteindelijk willen alle betrokkenen, inclusief het bestuur van de stichting Fluvium, maar één ding, De Minzerie als zelfstandige school in stand houden.
In mei 2009 werd een goed bezochte algemene informatieavond voor de inwoners van Enspijk georganiseerd. De boodschap van die avond was tweeledig:
 • Ouders en inwoners goed informeren over de situatie waarin De Minzerie – het dorp Enspijk in feite – zich bevindt. De opvolgend algemeen directeur van Fluvium, mevr. Hanneke Buisman, verzekerde de aanwezigen, dat de school gegarandeerd nog drie schooljaren als zelfstandige school kan bestaan. Ouders en verzorgers van de huidige en instromende kinderen weten nu, dat de school de komende jaren open blijft;
 • Krachten mobiliseren, mensen uit Enspijk bijeen brengen, die zich inzetten voor het behoud van de school.
Vervolgens werd een werkgroep opgericht bestaande uit de directie, een teamlid, de beide MR-ouders, drie ouders en een Fluvium medewerker van het stafbureau. Hoofddoel van deze werkgroep is De Minzerie in de regio onder een zo breed mogelijke belangstelling te brengen. De posters en brochures treft u nu overal aan. Er wordt gesproken over woningbouw (nieuwbouw) in Enspijk met de gemeente Geldermalsen en de stichting Kleurrijk Wonen, organiseert de school open lesdagen, wordt bewust de pers opgezocht, zijn voorbereidingen in gang gezet om een politieke discussie-avond te organiseren op De Minzerie m.m.v. vertegenwoordigers van politieke partijen uit de gemeente Geldermalsen met als onderwerp: “het belang van het kleine-kernen-beleid”, het liefst nog voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Het streven is om die avond in januari 2010 te beleggen en een uitnodiging gaat naar alle belangstellenden in de gemeente Geldermalsen. Een zeer actueel en interessant onderwerp, mede gelet op het feit, dat de wethouder van onderwijs dhr. Cor Gradisen per 1 november opstapt.
Top


infopunt opvoeding   11-11-2009

Infopunt opvoeding

 • Mijn dochter van 8 jaar plast ’s nachts in bed, kan ik hier iets aan doen? 
 • Hoe kan ik mijn kinderen opvangen na mijn echtscheiding?
 • Mijn kind gedraagt zich agressief.
 • Mijn zoon heeft zo’n moeite met luisteren, hij doet nooit wat ik hem vraag.
 • Mijn kind eet bijna niets, is dat wel gezond?
Heeft u dat als ouder ook wel eens: zorgen, vragen en twijfels over de opvoeding van uw kind?
Soms loopt u tegen zaken aan die niet direct een groot probleem zijn, maar waarover u wel eens met iemand wilt praten.
 
Dit kan tijdens het Infopunt opvoeding. Het infopunt vindt plaats op school, op de volgende data:
 
 • Ma. 23 november 2009
 • Ma. 25 januari 2010
 • Ma. 15 februari 2010
 • Ma. 19 april 2010
 • Vr. 21 mei 2010
 • Ma. 21 juni 2010
Steeds van 13.15 - 14.15 uur.
 
Tijdens het infopunt is er gelegenheid om uw zorgen, vragen of twijfels over de opvoeding te bespreken met een jeugdverpleegkundige van de GGD. U krijgt advies en samen wordt gezocht naar een geschikte aanpak. Indien nodig wordt u verwezen naar een andere instantie die u verder kan helpen.
 
Aan een bezoek aan het infopunt zijn geen kosten verbonden. Het spreekt voor zich dat alle vragen vertrouwelijk worden behandeld.
 
Heeft u vragen over uw baby of peuter, dan kunt u bellen met het consultatiebureau (0900-8433).
Top